RAMVIKS FOLKETS HUS FÖRENING ÅRSMÖTE

PLATS: Rotundan

DAG: 29 juni 2020

TID: Klockan 18.30

NÄRVARANDE: 25 personer

§ 1 Mötets öppnande

Rolf Skoglund hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Mötet beslutade att välja Kenneth Elving till ordförande för mötet och Gullan Eriksson som sekreterare.

Ordförande tackade för förtroende som vi fått och fortsatte därefter mötesförhandlingarna.

§ 3 Val av 2 protokolljusterare

Mötet valde Lars Sjöström och Lena Sondell att justera årsmötesprotokollet.

§ 4 Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

Sture Westerlund informerade att det har annonserats i tidningen Ångermanland den 15 juni samt den 26 juni i sedvanlig ordning. 14 dagar innan årsmötesdagen.

Beslutades att det skett i behörig ordning.

§ 5 Styrelsens redovisning för det gångna räkenskapsåret

Ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen punkt för punkt. Alla närvarande hade fått ett exemplar var för att titta i.

Under rubriken Brandsyn/elbesiktning redigerades kostnaden för elbesiktning till 8 300 kronor och el-revision till 8 137 kronor. Detta på grund utav att tycknisse hade varit framme så det blev fel siffror.

Det kom en undran över varför medlemsavgiften sjunkit då det blivit mindre antal medlemmar. Kan eventuellt bero på att man ej längre har postgiro utan bara har bankgiro kvar.

Mötet beslutade att godkänna redovisningen för det gångna räkenskapsåret.

§ 6 Revisorernas berättelse

Birgitta Näätsaari läste upp revisionsberättelsen för mötet. Hon påtalade också att alla som arbetat och verkat för Ramviks Folkets Hus har gjort ett bra arbete.

Mötet beslutade att godkänna revisorernas berättelse som lägges till handlingarna.

RAMVIKS FOLKETS HUS FÖRENING ÅRSMÖTE -2-

§ 7 Fråga om beviljande om ansvarsfrihet

Mötet beslutade bevilja om ansvarsfrihet för år 2019.

§ 8 Val av ordförande på 1 år

Magnus Hellsten är förslagen till ordförande.

Mötet beslutade att välja Magnus Hellsten som ordförande på 1 år.

§ 9 Val av kassör tillika firmatecknare på 1 år

Mötet valde Sture Westerlund till kassör på 1 år samt Sture Westerlund och även ordförande Magnus Hellsten som firmatecknare. Motivering är att om en firmatecknare är borta så finns även en till vald som kan vara firmatecknare.

§ 10 Val av 3 styrelseledamöter på 2 år

Mötet beslutade att välja Emma Ekebjörk, Tina Källman och Gullan Eriksson som styrelseledamöter.

§ 11 Val av 2 ersättare på 1 år

Föreslogs Eivind Ekebjörk och Mona Öhlund.

Mötet beslutade att välja dessa 2 till ersättare.

§ 12 Val av revisorer för 1 år

Föreslogs omval på Kenneth Nylén och Birgitta Näätsaari.

Mötet beslutade att välja dessa två till revisorer.

§ 13 Val av revisorsuppleant på 1 år

Förslagen är Catarina Granlöf.

Mötet beslutade att välja Catarina Granlöf.

§ 14 Övriga frågor

Nye ordförande presenterade sig. Han hoppas att vi skall ställa upp och arbeta för Folkets Hus. Berättar om olika uppdrag han har haft och detta visar att han har mycket erfarenhet av både föreningsuppdrag och yrkesmässigt bland annat inom datasidan. Har haft eget jordbruk och även arbetat 20 år vid Migrationsverket. Har även arbetat lite utomlands också, Påtalar att han vill göra nytta. Han vill även direkt efter årsmötet ha ett konstituerande möte med styrelsen.

Frågan om att välja valberedning kom upp.

Beslutades att Rolf Skoglund och Birger Bylund väljs till valberedning till nästa årsmöte.

En av deltagarna avslutade övriga frågor med en härlig fras:

MAN SITTER EJ I EN STYRELSE, MAN VERKAR I EN STYRELSE !!!!!!!

RAMVIKS FOLKETS HUS FÖRENING ÅRSMÖTE -3-

§ 15 Avslutning

Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade årsmötet.