Årsmötes handlingar för 2021

Verksamhetsberättelse

Revisionsberättelse

Stadgeädring 2021

Dagordning för årsstämman 2021 den 12 augusti kl 18:30

 1. Val av stämmoordförandens val av protokollförare för stämman

 2. Godkännande av röstlängden

 3. Val av två (2) justeringspersoner, tillika rösträknare

 4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

 5. Fastställande av dagordningen

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning

 7. Revisorernas berättelse

 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

 10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna

 11. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhets år (2022)

 12. Beslut om antal styrelsemedlemmar och suppleanter för kommande verksamhetsår (nuvarande 7st + 2 suppleanter)

 13. Val av styrelsens ordförande (1 år)

 14. Val av styrelseledamöter ( 2 år)

I tur att avgå Ulf Källman, Helena Westerlund, Sture Westerlund

 15. Val av styrelsesuppleanter (1 år)

 16. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter (1 år)

 17. Val av valberedning, minst två (2) personer, var av en (1) är sammankallande

 18. Frivilligt-Uppföljning av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår

 19. Övriga ärenden som styrelsen hänskjuter till stämman för avgörande.

Nya stadgar

Propositioner

Medlemsmotioner.

 20. Övriga frågor