Dagordning för årsstämman 2023

 

1. Val av stämmoordförandens val av protokollförare för stämman

2. Godkännande av röstlängden

3. Val av två (2) justeringspersoner, tillika rösträknare

4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5. Fastställande av dagordningen

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning

7. Revisorernas berättelse

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna

11. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhets år (2023)

12. Beslut om antal styrelsemedlemmar och suppleanter för kommande verksamhetsår (nuvarande 7st + 2 suppleanter)

13. Val av styrelsens ordförande (1 år)

14. Val av 3 styrelseledamöter ( 2 år)

15. Val av 2 styrelsesuppleanter (1 år)

16. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter (1 år)

17. Val av valberedning, minst två (2) personer, var av en (1) är sammankallande

18. Frivilligt-Uppföljning av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår

19. Övriga ärenden som styrelsen hänskjuter till stämman för avgörande

     Propositioner

     Medlemsmotioner.

20. Avslutning och avtackning