Föreningsstadgar för Ek. Föreningen Folkets Hus i Ramvik.

Organisationsnummer 788000-1834.

 

Antagna av föreningens årsstämma 2021-07-17.

 

§ 1. Föreningens namn

Föreningens namn (firma) är Ek. Föreningen Ramviks Folkets Hus

 § 2. Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att genom byggande, köp eller förhyrning tillhandahålla föreningens medlemmar och allmänheten lokaler för uthyrning. Bedriva kulturverksamhet

Föreningen ska vara ansluten till Riksorganisationen Folkets Hus och Parker.

 § 3. Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Härnösands kommun.

 § 4. Medlemskap

Till medlem kan antas sökande, fysisk eller juridisk person, som antas följa föreningens grundläggande idé om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Som medlem följer man föreningens stadgar och beslut.

Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär eller att betala medlemsavgiften med angivande av sina kontaktuppgifter.

 Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

 § 5. Medlemsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala en medlemsavgift som beslutas av föreningsstämman.

Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 6. Uppsägning av medlemskap och uteslutning

Uppsägning sker automatisk genom att inte betala medlemsavgiften inom föreskriven tid.

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman för avgörande genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 7. Medlems avgång

Medlems avgång ur föreningen (medlemskapet upphör) sker alltid vid utgången av ett räkenskapsår.

§ 8. Styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämman och består av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter samt högst tre (3) suppleanter. Mandattiden är två (2) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet.

Stämman kan besluta om att välja några ledamöter på ett (1) till två (2) års mandattid för att undvika att samtliga ledamöters mandattid går ut samtidigt. Suppleanter väljs på ett (1) år.

Stämman väljer ordförande i styrelsen för ett (1) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår. Förutom ordföranden konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsen bör bestå av ett ojämnt antal medlemmar.

Styrelsesuppleanter tjänstgör i vald ordning men har alltid rätt att närvara vid styrelsemöte.

§ 9. Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.

§ 10. Revisorer

Föreningsstämma ska årligen välja två (2) eller tre (3) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter för ett (1) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår.

§ 11. Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 12. Årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex (6) veckor före ordinarie föreningsstämma (årsstämman).

Revisorerna skall lämna berättelsen över sin granskning till styrelsen senast tre (3) veckor innan årsstämman.

§ 13. Årsstämma

En ordinarie föreningsstämma, årsstämma, ska hållas före juni månads utgång. Vid årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och stämmoordförandens val av protokollförare för stämman

2. Godkännande av röstlängden

3. Val av två (2) justeringspersoner, tillika rösträknare

4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5. Fastställande av dagordningen

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning

7. Revisorernas berättelse

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna

11. Beslut om årlig medlemsavgift för kommande verksamhets år

12. Beslut om antal styrelsemedlemmar

13. Val av styrelsens ordförande

14. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

16. Val av valberedning, minst två (2) personer, var av en (1) är sammankallande

17. Frivilligt-Uppföljning av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår

18. Övriga ärenden som styrelsens propositioner eller medlemsmotioner.

§ 14. Motioner

Ärende som medlem önskar hänskjuta till årsstämma skall skriftligen eller via mejl anmälas till styrelsen senast en (1) månader före stämman.

§ 15. Rösträtt

Vid föreningsstämma har varje medlem en (1) röst.

Medlem får företrädas av ombud som är make/maka/sambo, annan medlem eller ställföreträdare för annan medlem. Ett ombud får endast företräda en (1) medlem.

Fullmakt för ombud ska senast dagen före stämman vara styrelsen tillhanda. Fullmakten ska vara undertecknad, daterad samt inte äldre än ett (1) år.

§ 16. Beslut

Beslut av föreningsstämman och styrelsen utgörs av den mening som fått mer än hälften av de angivna rösterna om inget annat anges i dessa stadgar.

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 17. Kallelse, extra föreningsstämma och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelsen ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska förekomma och utfärdas tidigast sex (6) veckor före och senast två (2) veckor före föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten, annons, e-post, Hemsidan eller sociala medier till föreningens medlemmar. Ärenden som ska behandlas anges i kallelsen.

Extra föreningsstämma ska utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behandling av uppgivet ärende, skriftligen begärs av revisor eller minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar. Kallelsen ska utfärdas inom två (2) veckor från den dag en sådan begäran kom in till föreningen och tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor innan stämman.

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

Alla kallelser, meddelanden och all annan information som ska lämnas till medlemmarna får skickas till medlemmarna per e-post, SMS eller via hemsidan under de förutsättningar som anges i 1 kap. 16 § lagen om ekonomiska föreningar. En av förutsättningarna är att medlem samtyckt till all information lämnas per e-post eller SMS eller via hemsidan. Detta samtycke får när som helst återkallas.

När styrelsen kallat till föreningsstämma ska den underrätta revisorerna om detta.

§ 18. Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut, föras i ny räkning och/eller fonderas för särskilt ändamål.

§ 19. Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses ska medlemmarna få tillbaka sina medlemsavgifter efter att föreningen har betalt sina utestående skulder.

Återstående belopp ska enligt beslut i samband med likvidationsbeslut överlämnas till Härnösands kommun. Tillgångarna ska av mottagaren förvaltas och överlämnas till ny förening som kan bildas med i huvudsak samma ändamål som föreningens och vilken styrelse har sitt säte i Härnösands kommun.

§ 20. Stadgeändring

Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar.

För ändring av föreningens ändamål och syfte, försäljning av fastighet samt upplösning av föreningen fodras dock att beslutet är fattat på två (2) av varandra följande föreningsstämmor varav den ena ska vara ordinarie stämma.

Stadgeändring kan ske på en stämma om 2/3 av de närvarande och röstberättigade medlemmarna röstar för ändringen. Vid ekonomiska beslut behövs 3/4 dels majoritet enligt ovan.

 § 21. Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

 

Att dessa stadgar antagits vid föreningens årsstämma den 2021-8-12 intygas.